Tannpleierens oppgaver

Tannpleieryrket

Tannpleierne er en autorisert yrkesgruppe med en 3 årig bachelorutdanning. Tannpleierne arbeider primært med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. Gjennom sitt arbeid med alle aldersgrupper i befolkningen, har tannpleierne en sentral rolle i tannhelsetjenesten, og den øvrige helsetjenesten.

De fleste tannpleiere er ansatt i den offentlige tannhelsetjeneste, men stadig flere arbeider innen privat sektor. I privat og offentlig tjeneste, vil tannpleieren kunne tilby en rekke tjenester som fremmer helse. Dette omfatter både informasjon, diagnosestilling og kliniske arbeidsoppgaver. Tannpleieren samarbeider tett med tannlegen og vil henvise pasienten videre ved behov.

Hvilken behandling kan tannpleieren tilby?

Privat sektor

Store deler av befolkningen har god tannhelse og de kan gå til tannpleier for å få utført årlige rutinekontroller. Tannpleieren utfører undersøkelse av tenner og munnhule, det blir tatt røntgenbilder ved behov og eventuell tannstein og misfarging på tennene fjernes.

Tannpleier i offentlig tannhelsetjeneste

Tannpleiere i den offentlige tannhelsetjenesten vil for en stor del ha de samme arbeidsoppgavene som en tannpleier som jobber i privat praksis. Tannpleieren jobber oftest i førstelinjetjenesten dvs at tannpleieren tar røntgen, undersøker pasienten, og kommuniserer hvordan pasienten kan ta vare på egen munn- og tannhelse. Er det behov for videre behandling, henvises pasienten til tannlegen.

I offentlig tannhelsetjeneste, er en stor del av pasientgruppen barn og unge. Barnets første møte med den offentlige tannhelsetjeneste vil vanligvis skje i løpet av det året man fyller 3 år. Det vil som regel være en tannpleier som møter barnet første gang og målet er å gjøre barnet trygt i en ny og ukjent situasjon. Tannpleieren vil derfor gjennomføre en gradvis tilvenning for å skape en positiv relasjon mellom barn og behandler.

Mange offentlige tannpleiere samarbeider tett med primærhelsetjenesten gjennom målrettede tiltak mot barn og unge i barnehage og grunnskolen, funksjonshemmede og eldre. Det fokuseres da på informasjon om kosthold og renhold og viktigheten av gode vaner.

Offentlig ansatte tannpleiere underviser på videregående- og høgskolenivå innen helse- og sosialfag og de deltar i opplæringsarbeidet innen munn- og tannhelse av tilsatte på sykehjem og andre institusjoner.

Tannpleieren arbeider både individuelt mot den enkelte pasient og i helseteam. Målet med helsefremmende tiltak, er at befolkningen skal bevare en god munnhelse livet gjennom.

Fakta om tannpleieren:
• De første 11 norske tannpleierne ble uteksaminert i Oslo i
1925. Utdanningen var da ettårig.
• Tannpleierne fikk autorisasjon i 2001. Utdanningen har siden
2003 vært 3-årig.
• Tannpleiere arbeider helsefremmende og forebyggende
både i privat og offentlig sektor.

Teksten er utviklet
i samarbeid med
Norsk tannpleierforening

Se video

Image

Vil du bestille time?